////

Kategoria Zamów tłumaczenie strony www, filmów, tekstów

W Polsce żyje przeszło 470 tysięcy ludzi z uszkodzonym słuchem w różnym stopniu (PFRON 2013 r.). Wśród nich, blisko 100 tysięcy osób, to użytkownicy języka migowego, dla których ten język jest jedynym sposobem skutecznej komunikacji i odbioru informacji. Ustawa o języku migowym (…), która weszła w życie 1 kwietnia 2012 roku zobowiązuje urzędy, szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, straż pożarną i policję do zapewnienia pomocy w komunikacji osobom z dysfunkcjami słuchu zarówno w czasie świadczonych usług jak i dostępu do informacji o nich. W 2012 roku Polska ratyfikowała też Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych1, która daje osobom G/głuchym m.in. następujące prawa:

Artykuł 9 – DOSTĘPNOŚĆ:

Zapewnienie technologii i systemów komunikacyjnych i informacyjnych, oraz do innych udogodnień i usług oferowanych całemu społeczeństwu, zarówno w środowiskach miejskich, jak i wiejskich. Te działania, włącznie z rozpoznawaniem i usuwaniem przeszkód i barier na drodze do dostępności, będą dotyczyć między innymi:

2. Państwa Strony podejmą również stosowne kroki w celu:
(e) zapewnienia różnych form pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób lub zwierząt, w tym przewodników, lektorów i profesjonalnych tłumaczy języka migowego, w calu ułatwienia dostępu do ogólnodostępnych budynków i innych obiektów,
(f) popierania innych odpowiednich form pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im dostęp do informacji,
(g) popierania dostępu osób niepełnosprawnych do nowych technologii i systemów informacyjnych i komunikacyjnych, w tym do Internetu,
(h) Promowania projektowania, rozwoju i dystrybucji dostępnych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, tak technologie te i systemy były dostępne po najniższych kosztach.

Artykuł 14 – WOLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE:

1. Państwa Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne, na zasadzie równości z innymi osobami:

(a) będą korzystały z prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego,
(b) nie będą pozbawione wolności bezprawnie lub samowolnie, a także, że każde pozbawienie wolności będzie zgodne z prawem oraz że niepełnosprawność w żadnym przypadku nie będzie uzasadniać pozbawienia wolności.

Artykuł 24 – EDUKACJA:

3. Państwa Strony umożliwią osobom niepełnosprawnym zdobycie umiejętności życiowych i społecznych, aby ułatwić im pełny i równy udział w edukacji i w życiu społeczności. W tym celu Państwa Strony będą podejmować odpowiednie środki, w tym:
(b) ułatwianie nauki języka migowego i popieranie tożsamości językowej społeczności osób głuchych,
(c) zapewnienie, że edukacja osób, w szczególności dzieci, które są niewidome, głuche lub głuchoniewidome będzie prowadzona w najodpowiedniejszych językach i przy pomocy sposobów i środków komunikacji najodpowiedniejszych dla jednostki, a także w środowisku, które maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny.

4. Aby wesprzeć realizację tego prawa, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zatrudniania nauczycieli, w tym nauczycieli niepełnosprawnych, którzy mają kwalifikacje w zakresie używania języka migowego i/lub alfabetu Braille`a, oraz w celu szkolenia specjalistów i personelu pracujących na wszystkich szczeblach edukacji. Takie szkolenie będzie obejmować wiedzę na temat problemów niepełnosprawności i korzystanie ze wspomagających (augmentatywnych) i alternatywnych sposobów, środków i form komunikacji, technik i materiałów edukacyjnych, w celu wspierania osób niepełnosprawnych.

Artykuł 25 – ZDROWIE:

Państwa Strony uznają, że osoby niepełnosprawne mają prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia, bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług opieki zdrowotnej biorących pod uwagę szczególnie wymogi związane z płcią, w tym rehabilitacji zdrowotnej. W szczególności, Państwa Strony:

(a) zapewnią osobom niepełnosprawnym taki sam jak w przypadku innych osób zakres, jakość i standard bezpłatnej lub zapewnianej po przystępnych cenach usług opieki zdrowotnej i programów zdrowotnych, w tym w zakresie zdrowia seksualnego i prokreacyjnego oraz adresowanych do całej populacji programów w zakresie zdrowia publicznego,
(f) będą zapobiegać przypadkom odmowy udzielenia, ze względu na niepełnosprawność, opieki zdrowotnej lub usług zdrowotnych, albo pożywienia i płynów.

Z tego też powodu powstał projekt MIGAJ.EU. Naszym głównym celem jest szeroko pojęta edukacja z języka migowego oraz przełamywaniem barier komunikacyjnych. Obecnie jesteśmy największą w Polsce, a nawet w Europie platformą edukacyjną, oferującą m.in. najobszerniejszy słownik języka migowego. Wspólnie z wieloma instytucjami w Polsce, przeszkoliliśmy na kursach i szkoleniach blisko 2000 osób. Nasze działania obejmują również tłumaczenie treści i materiałów filmowych na język migowy. Traktujemy język migowy jako pełnowartościowy język obcy i w związku z tym zależy nam na tym, żeby osoby niesłyszące, posługujące się nim na co dzień miały jak najpełniejszy dostęp do informacji. Zgodnie z założeniami standardu WCAG 2.0 proponujemy również Państwu tłumaczenie stron internetowych na język migowy. Współpracując z najlepszymi specjalistami technologii filmowej i internetowej, staramy się zachować najwyższą jakość. Efekt naszych prac można obejrzeć np. na stronie www.wycieczka.5zmyslow.pl. Posiadamy własne studio nagrań oraz współpracujemy z kilkoma telewizjami w Polsce. Nasze doświadczenie potwierdza fakt nagrania i umieszczenia na serwerach blisko 10 000 filmów! Jesteśmy projektem z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego rozumiemy potrzeby każdego klienta.

W świetle prawa europejskiego i krajowego dostępność m.in. kontentu internetowego jest dziś obowiązkiem i wyzwaniem dla twórców serwisów www, a dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym dla osób niepełnosprawnych, szansą na normalne życie.

Nasz zespół, jako jeden z nielicznych w Polsce, realizuje wyżej wymienione działania od 2011 roku. Są to głównie projekty z zakresu dostępności stron internetowych oraz przystosowania multimediów do potrzeb osób niesłyszących (napisy lub tłumaczenia migowe).

Mamy nadzieję, że ta nowa usługa pomoże Państwu rozszerzyć rynek odbiorców i dotrzeć do zupełnie nowej grupy osób.

Propozycje świadczonych usług

  • Tłumaczenie na język migowy książek, czasopism, artykułów, treści na stronach www – usługa polegająca na dostarczeniu instytucji zamawiającej filmów (w dowolnym formacie) w ilości adekwatnej do zamawianego tekstu.
  • Opracowanie napisów do filmu dla niesłyszących (dotyczy również opracowań 1:1) – usługa polega na opracowaniu tekstu w sposób właściwy dla gramatyki języka migowego i „wklejenia” go do gotowego filmu lub naniesieniu tekstu na gotowy film w sposób adekwatny do wypowiadanych kwestii.
  • Tłumaczenie na język migowy filmów, od reklamowych przez dokumentalne po fabularne – usługa polega na nagraniu filmu z tłumaczeniem na język migowy i „wklejenia” go do filmu właściwego.
  • Każdy Klient jest traktowany indywidualnie. Filmy z tłumaczeniem mogą być opatrzone tłem zgodnym z charakterystyką tematu. Ubiór tłumacza, również jest elementem zmiennym.

Podstawowa jednostka w tłumaczeniach:

  • 1 strona = 1800 znaków ze spacjami. Marginesy standardowe 2,5, czcionka 12 (Times New Roman), interlinia 1,5.
  • 10 minut filmu = tekst czytany przez lektora i/lub aktorów w średnim tempie ok. 200 – 250 słów na minutę.

 

PROPONOWANY CENNIK:

Ceny usług mogą się różnić w zależności od specyfiki materiału, liczby stron, długości filmu, stopnia skomplikowania treści. Oferujemy również abonamenty na tłumaczenia. Każdy klient ma możliwość wynegocjowania korzystnego dla siebie rabatu.

Tłumaczenie od 1 do 5 stron tekstu – 800 zł za stronę /brutto/
Powyżej 5 stron, wycena wymaga indywidualnych ustaleń.


Tłumaczenia gotowego materiału filmowego powyżej 10 minut są rozpatrywane indywidualnie.

UWAGA: Powyższe ceny nie są ostateczne i podlegają negocjacjom.

1. „Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami ”. Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych; Artykuł 1.

Projekt i realizacja