////

Kategoria Zamów tłumaczenie strony www, filmów, tekstów

NASZA OFERTA DLA PAŃSTWA

Nasze doświadczenie potwierdza w zakresie realizowania powyższych usług potwierdza fakt nagrania dla kilkudziesięciu klientów ponad 10 000 filmów! Jako zespół działamy w tym zakresie od 2011 r. Prowadzimy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego rozumiemy potrzeby każdego klienta.

Mamy nadzieję, że ta nowa usługa pomoże Państwu rozszerzyć rynek odbiorców i dotrzeć do zupełnie nowej grupy osób.

Propozycje świadczonych usług

  • Tłumaczenie na język migowy książek, czasopism, artykułów, treści na stronach www – usługa polegająca na dostarczeniu instytucji zamawiającej filmów (w dowolnym formacie) w ilości adekwatnej do zamawianego tekstu.

  • Opracowanie napisów do filmu dla niesłyszących (dotyczy również opracowań 1:1) – usługa polega na opracowaniu tekstu w sposób właściwy dla gramatyki języka migowego i „wklejenia” go do gotowego filmu lub naniesieniu tekstu na gotowy film w sposób adekwatny do wypowiadanych kwestii.

  • Tłumaczenie na język migowy filmów, od reklamowych przez dokumentalne po fabularne – usługa polega na nagraniu filmu z tłumaczeniem na język migowy i „wklejenia” go do filmu właściwego.

  • Każdy Klient jest traktowany indywidualnie. Filmy z tłumaczeniem mogą być opatrzone tłem zgodnym z charakterystyką tematu. Płeć oraz ubiór tłumacza, również jest elementem zmiennym.

Podstawowa jednostka w tłumaczeniach:

  • 1 strona = 1800 znaków ze spacjami. Marginesy standardowe 2,5, czcionka 12 (Times New Roman), interlinia 1,5.
  • 10 minut filmu = tekst czytany przez lektora i/lub aktorów w średnim tempie ok. 200 – 250 słów na minutę.

Nasz cennik uwzględnia już wszystkie koszty:

Ceny usług mogą się różnić w zależności od specyfiki materiału, liczby stron, długości filmu, stopnia skomplikowania treści. Oferujemy również abonamenty na tłumaczenia. Każdy klient ma możliwość wynegocjowania korzystnego dla siebie rabatu.

Tłumaczenie od 1 do stron tekstu – 1100 zł za stronę /brutto/ 
Tłumaczenie powyżej 5 stron, wycena wymaga indywidualnych ustaleń.

Tłumaczenia gotowego materiału filmowego od 1 sekudny do 10 minut – 1500 zł. 
Tłumaczenia powyżej 10 minut są rozpatrywane indywidualnie. 

UWAGA: Powyższe ceny nie są ostateczne i podlegają negocjacjom. 

TŁUMACZENIA - ZA CO I KOMU PŁACISZ?

Tłumaczowi polskiego języka migowego za:

1. Znajomość języka. Opanowanie go zajmuje tłumaczowi wiele lat.

2. Warsztat tłumaczeniowy. Opanowanie technik tłumaczeniowych nie jest równoznaczne z opanowaniem języka.

3. Wiedza specjalistyczna. Każde tłumaczenie wymaga poszerzenia znajomości tematu przez tłumacza.

4. Przygotowanie. Do tłumaczenia trzeba się przygotować, przeanalizować konstrukcje gramatyczne zastosowane w tekstach, dialogach itp. Zapoznać się z materiałami klienta, jego branżą i terminologią.

5. Dyspozycyjność. Każde zlecenie ma wyznaczony termin realizacji do którego tłumacz musi się dostosować.

6. Tłumaczenie. Ostatni etap obejmujący wykorzystanie wiedzy tłumacza.

Studiu telewizyjnemu za:

1. Profesjonalne nagranie. Nagranie jest w najwyższej rozdzielczości (Full HD do 16K) w specjalnie przygotowanym studiu.

2. Montaż. Filmu nie wystarczy nagrać. Trzeba go "obrobić". Nierzadko dodać napisy, odpowiednie tło czy dźwięk, a to wymaga czasu.

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE TŁUMACZENIE NA JĘZYK MIGOWY STRON WWW, FILMÓW I TREŚCI PISANYCH.

Ustawa o języku migowym (…), która weszła w życie 1 kwietnia 2012 roku zobowiązuje urzędy, szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, straż pożarną i policję do zapewnienia pomocy w komunikacji osobom słabosłyszącym oraz głuchym, zarówno w czasie świadczonych usług jak i dostępu do informacji o nich.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnychktórą Polska ratyfikowała w 2012 roku daje osobom G/głuchym m.in. następujące prawa:

Artykuł 9 – DOSTĘPNOŚĆ:

Zapewnienie technologii i systemów komunikacyjnych i informacyjnych, oraz do innych udogodnień i usług oferowanych całemu społeczeństwu (...).

2. Państwa Strony podejmą również stosowne kroki w celu:
(e) zapewnienia lektorów i profesjonalnych tłumaczy języka migowego, (...),
(f) popierania innych odpowiednich form pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im dostęp do informacji,
(g) popierania dostępu osób niepełnosprawnych do nowych technologii i systemów informacyjnych i komunikacyjnych, w tym do Internetu,
(h) Promowania projektowania, rozwoju i dystrybucji dostępnych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych (...).

Artykuł 14 – WOLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE:

1. Państwa Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne, na zasadzie równości z innymi osobami:

(b) (...) niepełnosprawność w żadnym przypadku nie będzie uzasadniać pozbawienia wolności.

Artykuł 24 – EDUKACJA:

3. Państwa Strony umożliwią osobom niepełnosprawnym zdobycie umiejętności życiowych i społecznych (...). W tym celu Państwa Strony będą podejmować odpowiednie środki, w tym:

(b) ułatwianie nauki języka migowego i popieranie tożsamości językowej społeczności osób głuchych,
(c) zapewnienie, że edukacja osób, w szczególności dzieci, które są niewidome, głuche lub głuchoniewidome będzie prowadzona w najodpowiedniejszych językach i przy pomocy sposobów i środków komunikacji najodpowiedniejszych dla jednostki (...).

4. Aby wesprzeć realizację tego prawa, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zatrudniania nauczycieli, w tym nauczycieli niepełnosprawnych, którzy mają kwalifikacje w zakresie używania języka migowego (...) w celu szkolenia specjalistów i personelu pracujących na wszystkich szczeblach edukacji (...).

Artykuł 25 – ZDROWIE:

Państwa Strony uznają, że osoby niepełnosprawne mają prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia, bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług opieki zdrowotnej (...). W szczególności, Państwa Strony:

(a) zapewnią osobom niepełnosprawnym taki sam jak w przypadku innych osób zakres, jakość i standard bezpłatnej lub zapewnianej po przystępnych cenach usług opieki zdrowotnej i programów zdrowotnych (...),
(f) będą zapobiegać przypadkom odmowy udzielenia, ze względu na niepełnosprawność, opieki zdrowotnej lub usług zdrowotnych, albo pożywienia i płynów.

 

1. „Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami ”. Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych; Artykuł 1.

Projekt i realizacja