////

Kategoria Regulamin

Uwaga! Platforma jest w fazie analizy przepustowości łącza serwerów. W pierwszych tygodniach po bezpłatnym uruchomieniu platformy do celów niekomercyjnych będziemy testować obciążenie serwerów, które jest zależne od ilości osób korzystających z platformy. Przeciążenie może się objawiać opóźnieniem w transmisji wideo. Kontrolę wydajności serwerów będziemy przeprowadzać na bieżąco.

Regulamin dostępu do Platformy Edukacyjnej www.migaj.eu
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) Platformy Edukacyjnej www.migaj.eu (dalej: „Platforma”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnianiu treści oraz utworów audiowizualnych.

 2. Usługa dostępu do treści zawartych na Platformie świadczona jest wyłącznie przez Migaj OK. Olgierd Kosiba, Spółka Komandytowa z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze 47a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000490002, NIP: 6112733171, REGON: 022307750 (dalej: Właściciel) przy kluczowej współpracy z Firmą Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Łukasińskiego 2/3, NIP: 884-24-27-743, REGON: 891410475 (dalej: Partner strategiczny).

 3. Patronat nad Platformą został objęty przez Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” z siedzibą w Uboczu nr 300, Gryfów Śląski, KRS: 0000357326, NIP: 6161544240, REGON: 021274758 (dalej: „GEST”)

 4. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Platformę do celów marketingowych, wyraża zgodę na otrzymywanie na konto poczty elektronicznej NEWSLETTERA przesyłanego przez Platformę oraz jej kontrahentów, dokonuje akceptacji Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2

Definicje

 1. Platforma edukacyjna MIGAJ.EU – portal internetowy znajdujący się pod adresem internetowym http://migaj.eu, obejmujący systemy komputerowe pozwalające organizować i wspomagać nauczanie przez Internet. Podstawowe jej zadanie polega na gromadzeniu materiałów dydaktycznych, ich organizowaniu i udostępnianiu Użytkownikom przez Internet. Platforma administrowana jest przez Olgierd Kosiba (dalej: „Administrator”).

 2. Użytkownik-płatny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba małoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego oraz inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów. Jest to osoba zarejestrowana oraz zalogowana na Platformie, która wypełniła formularz rejestracyjny, zaakceptowała regulamin, dokonała płatności i może swobodnie korzystać z Platformy tylko dla własnego użytku (dalej: „Użytkownik”).

 1. Użytkownik-darmowy – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba małoletnia może zostać Użytkownikiem-darmowym tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego oraz inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów. Jest to osoba zarejestrowana oraz zalogowana na Platformie, która wypełniła formularz rejestracyjny, zaakceptowała regulamin, ale nie dokonała płatności i w związku z tym nie może korzystać z części płatnej Platformy, może za to korzystać swobodnie z części bezpłatnej Platformy tylko dla własnego użytku. (dalej: „Użytkownik-1”).

 1. Usługa otwarta – dostęp do wszystkich treści znajdujących się na Platformie, nie wymagających dokonania opłat (dalej: „Usługa-1”).

 2. Usługa zamknięta – dostęp do płatnych treści znajdujących się na Platformie, świadczony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dostępny wyłącznie dla Użytkowników (dalej: „Usługa”).

 3. Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się na Platformie w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie. Dostęp do Usługi/Usługi-1 uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza dostępu, zaakceptowanie Regulaminu oraz po dokonaniu płatności.

 4. Formularz dostępu – dane zawierające imię oraz adres e-mail dostarczane przez Użytkownika w procesie rejestracji w celu uzyskania dostępu do Usługi/Usługi-1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywane w formularzu oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z realizacją Usługi/Usługi-1, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu oraz Polityki pywatności.

 5. Procedura rejestracji – postępowanie według wskazówek przesłanych przez administratora w postaci wiadomości e-mail lub krótkiej wiadomości tekstowej SMS, po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dostępu, umożliwiająca dostęp do Usługi.

 

§3

Zasady dostępu do Usługi-1

 1. Korzystanie z Usługi-1 jest bezpłatne.

 2. Korzystanie z Usługi-1 wymaga od Użytkownika lub Użytkownika-1 uprzedniego zarejestrowania się na Platformie poprzez wypełnienie formularza dostępu oraz wyrażenia zgody na:
 • przetwarzanie danych osobowych przez MIGAJ.EU w celach marketingowych,
 • otrzymywanie na konto poczty elektronicznej newslletera przesyłanego przez MIGAJ.EU w imieniu własnym lub na zlecenie jej kontrahentów, jak również potwierdzenia, że Użytkownik lub Użytkownik-1 zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityką prywatności Platformy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. W ramach Usługi-1 Użytkownik i Użytkownik-1 może mieć dostęp do wszelkich treści zawartych w następujących zakładkach/podstronach:
 • Głusi
 • Daktylografia (alfabet palcowy, liczebniki, znaki specjalne)
 • Polecamy
 • FAQ (pytania i odpowiedzi)
 • O nas
 1. Wykorzystywanie materiałów z Usługi-1 do prowadzenia szkoleń jest możliwe wyłącznie na podstawie licencji Platformy wystawionej na osobę lub firmę, po przejściu procesu rejestracji, przesłaną listem poleconym priorytetowym przy pomocy Poczty Polskiej w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe (Dz.U. 2003, nr 130 poz. 1188), podpisaną i opatrzoną numerem licencyjnym. Licencja musi zostać okazana uczestnikom szkolenia w przypadku dostępu do Usługi otwartej oraz zamkniętej.

 1. Platforma ma prawo zablokowania dostępu do Usługi-1 Użytkownikowi, który:
 • wykorzystuje Usługę-1 do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 • utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Usługi-1, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Platformy;
 • podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowanie prób nieuprawnionego odgadnięcia haseł;
 • narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§4

Zasady dostępu do Usługi

 1. Korzystanie z Usługi jest płatne.

 2. Korzystanie z Usługi wymaga od Użytkownika uprzedniego zarejestrowania się na Platformie poprzez wypełnienie formularza dostępu oraz wyrażenia zgody na:
 • przetwarzanie danych osobowych przez MIGAJ.EU w celach marketingowych,
 • otrzymywanie na konto poczty elektronicznej Newslletera przesyłanego przez MIGAJ.EU w imieniu własnym lub na zlecenie jej kontrahentów, jak również potwierdzenia, że Użytkownik zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityką prywatności Platformy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. W ramach Usługi Użytkownik może mieć dostęp do następujących abonamentów:
 • Korzystanie przez Użytkownika z Platformy na jedno stanowisko do celów osobistych:

JEDNOSTKA

ILOŚĆ

CENA (brutto)

godzina

1

6,15 zł

godzina

24

20,91 zł

miesiąc

1

35,00 zł

miesiąc

6

170,00 zł

miesiąc

12

300,00 zł

 • Korzystanie z Platformy przez Użytkownika do celów komercyjnych na jedno stanowisko. Dotyczy jednego wykładowcy lub firmy na nieograniczoną ilość kursów z prawem do prowadzenia szkoleń wydanym przez Platformę:

JEDNOSTKA

ILOŚĆ

CENA (brutto)

miesiąc

6

1500,00 zł

miesiąc

12

2000,00 zł

 1. W rozumieniu §3 pkt 3:
 • 1 godzina równa jest 60 minutom.
 • 1 dzień równy jest 24 godzinom i rozpoczyna się od momentu pierwszego zalogowania, a kończy się dnia następnego o godzinie odpowiadającej godzinie pierwszego zalogowania.
 • 1 miesiąc równy jest 30 dniom, rozpoczyna się od momentu pierwszego zarejestrowania, a kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego nie było w danym roku (29 lutego) – w ostatnim dniu tego miesiąca.
 • 6 miesięcy równy jest 182 dniom, rozpoczyna się od momentu pierwszego zalogowania.
 • 12 miesięcy równe jest 365 dniom, rozpoczyna się od dnia pierwszego zalogowania, a kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego nie było w danym roku (29 lutego) – w ostatnim dniu tego miesiąca.
 1. Korzystanie z Platformy w rozumieniu §3 pkt 4 obejmuje wyłącznie prowadzenie szkoleń na podstawie licencji Platformy wystawionej na osobę prywatną lub firmę, po przejściu procesu rejestracji, przesłaną listem poleconym priorytetowym przy pomocy Poczty Polskiej w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe (Dz.U. 2003, nr 130 poz. 1188), podpisaną i opatrzoną numerem licencyjnym. Licencja musi zostać okazana uczestnikom szkolenia w przypadku dostępu do Usługi otwartej oraz zamkniętej. Lcencja nie może być scedowana innej firmie lub osobie prywatnej. Każdy właściciel licncji może ją wykorzystwać na użytek swojej działalności w rozumieniu prawa gospodarczego.

 2. Płatność przy wykupieniu abonamentu 1 godzinnego lub 1 dniowego może być dokonana przez Użytkownika poprzez krótką wiadomość tekstową SMS lub przelew na konto bankowe wskazane w niniejszym Regulaminie.

 3. Płatność przy wykupieniu abonamentów nie wymienionych w pkt 6 może być dokonana przez Użytkownika wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane w niniejszym Regulaminie.

 4. Płatności przelewem Użytkownik dokonuje na konto bankowe: Alior Bank: 76 2490 0005 0000 4600 3538 1069, Migaj OK., ul. Osiedle Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra

 1. SMS przesyłany jest przez Użytkownika na numer 75068 w treści wiadomości wpisując AP.MIGAJ1 (1 godzina = 60 minut). SMS przesyłany jest przez Użytkownika na numer 91758 w treści wiadomości wpisując AP.MIGAJ2 (1 dzień = 24 godziny). Zwrotna wiadomość SMS zawiera kod dostępu do Platformy ważny przez wykupiony okres czasu.

 2. W ramach opisanych powyżej abonamentów dostępne będą następujące materiały:
 • materiały audiowizualne prezentujące znaki języka migowego (minimum 6700 znaków),
 • materiały audiowizualne prezentujące lekcje języka migowego (minimum 64 lekcje),
 • materiały audiowizualne prezentujące gramatykę języka migowego (minimum 400 filmów),
 • materiały rysunkowe ilustrujące znaki języka migowego (minimum 1000 rysunków),
 • materiały do druku z autorskim programem nauczania na trzech poziomach trudności, Elementarnym, Doskonalącym, Zaawansowanym.
 1. W przypadku wykupienia licencji pozwalającej na publiczną prezentację Platformy np. na kursach i szkoleniach Użytkownik otrzymuje od Platformy rozpisany godzinowo program nauczania na 3 stopnie dostosowany do materiałów opublikowanych i udostępnionych na Platformie oraz kryteria ocen opracowane pod kątem nauki języka migowego.
 2. Właściciel Platformy ma prawo zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
 • wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 • utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Usługi, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Platformy;
 • podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowanie prób nieuprawnionego odgadnięcia haseł;
 • narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

§5

Zasady świadczenia Usługi

 1. Usługa jest dostępna od dnia 13 lutego 2014 roku.

 2. Platforma dostępna jest na systemach operacyjnych: Windows (XP, Vista, 7, 8,), Linux, Android, IOS.

 3. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości pracy Platformy, wymagane są następujące przeglądarki z odpowiednimi uaktualnieniami oraz koniecznymi do odtwarzania filmów wtyczkami: Internet Explorer 11, Gogle Chrome 32, Firefox 27, Opera 19 (w przypadku braku wyrazistości umieszczonych zdjęć zalecamy kliknąć Ctrl+Shift+R).

 4. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z pracy na starszych przeglądarkach.

 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik.

 6. Ze względu na niezależne od Platformy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Platforma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do niej.

 7. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub sprzecznym z przepisami obowiązującego prawa korzystaniem przez Użytkownika z Usług Platformy;.
 • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Platforma przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności problemów w funkcjonowaniu związanych z jakością Usług oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
 • przerwy w świadczeniu Usług Platformy zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych, niezależnych od Platformy.

§6

Rejestracja Użytkowników

 1. Posiadanie przez Użytkownika i Użytkownika-1 konta na Platformie umożliwia logowanie.

 2. Rejestracja na Platformie polegająca na założeniu Konta Użytkownika i Użytkownika-1, jest możliwa po spełnieniu wymagań technicznych.

 3. Procedura rejestracji i aktywacji konta przebiega stopniowo za pośrednictwem telefonu komórkowego lub skrzynki e-mail. Konieczne są również działania Użytkownika i Użytkownika-1 opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

 4. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta Użytkownika, zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona skutecznego korzystania z pełnych Usług platformy.

 5. Procedura Rejestracji wymaga również uprzedniego wniesienia stosownej do wybranego Pakietu opłaty według procedury wskazanej w otrzymanym e-mailu lub SMS potwierdzającym rejestracje.

 6. Użytkownik może mieć na Platformie tylko jedno konto związane z jednym adresem e-mail.

 7. Niedozwolone jest cedowanie lub Udostępnianie Konta Użytkownika, Użytkownika-1 innym osobom.

 8. Sytuacja opisana w §3 pkt 4 nie dotyczy cedowania lub udostępniania konta innym Użytkownikom tylko pozwala na prezentowanie materiałów Platformy w czasie prowadzenia kursów i szkoleń przez nabywcę Licencji.

§7

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik i Użytkownik-1zobowiązuje się do:
 • korzystania z Platformy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego,
 • nie używania w komentarzach treści powszechnie uznawanych za obraźliwe,
 • nie zamieszczania w komentarzach treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, politycznej, etnicznej, światopoglądowej lub zawierających szkodliwe oprogramowanie,
 • działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,
 • nie zamieszczania w komentarzach materiałów zawierających treści oraz elementów graficznych o charakterze komercyjnym, reklamowym,
 • nie spamowania w komentarzach.
 1. W przypadku odmowy usunięcia przez Użytkownika i Użytkownika-1 treści o których mowa w pkt 1 Administrator ma prawo usunąć je samodzielnie, zblokować lub usunąć Konto Użytkownika i Użytkownika-1.

§8

Obowiązki Właściciela Platformy

 1. Właściciel Platformy zobowiązuje się do jej stałego rozwoju poprzez poszerzanie kontentu.

 2. Kontentem poszerzanym przez Właściciela Platformy są filmy ze znakami w słowniku języka migowego, rysunki oraz filmy z tłumaczeniem treści na język migowy

§9

Prawa Autorskie

 1. Platformie przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83 z póź.zm.), oznaczeń i znaków towarowych, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.

 2. W przypadku korzystania z Platformy na podstawie §3 pkt 4, brak licencji i wykorzystywanie dostępu do Platformy na prelekcjach, szkoleniach, kursach oraz innych formach publicznego przekazu materiałów choćby w formie samej prezentacji przez wymienione podmioty jest naruszeniem prawa autorskiego o którym mowa w pkt 1 i zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz Kodeksem Karnym podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

 3. W razie naruszenia o którym mowa w pkt 2 prosimy o zgłoszenie pod adresem e-mail: biuro@migaj.eu

§10

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Platformy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@migaj.eu

 3. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Platforma nie ponosi odpowiedzialności w szczególności karnej, cywilnej administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika i Użytkownika-1 z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny.

 3. Użytkownicy są informowani o zmianie treści Regulaminu przez wskazanie daty ostatniej zmiany w tytule Regulaminu.

 4. Korzystanie z Platformy po wprowadzeniu zmian oznacza jednoczesną akceptację tych zmian. Użytkownik i Użytkownika-1 ma prawo odmowy akceptacji zmian poprzez usunięcie konta.

 5. Do oceny praw i obowiązków niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo Polskie.

 

Projekt i realizacja