////

Kategoria Regulamin

Uwaga! Platforma jest w fazie analizy przepustowości łącza serwerów. W pierwszych tygodniach po bezpłatnym uruchomieniu platformy do celów niekomercyjnych będziemy testować obciążenie serwerów, które jest zależne od ilości osób korzystających z platformy. Przeciążenie może się objawiać opóźnieniem w transmisji wideo. Kontrolę wydajności serwerów będziemy przeprowadzać na bieżąco.

Regulamin dostępu do Platformy Edukacyjnej www.migaj.eu
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) Platformy Edukacyjnej www.migaj.eu (dalej: „Platforma”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnianiu treści oraz utworów audiowizualnych.

 2. Usługa dostępu do treści zawartych na Platformie świadczona jest wyłącznie przez Migaj OK. Olgierd Kosiba, Spółka Komandytowa z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze 47a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000490002, NIP: 6112733171, REGON: 022307750 (dalej: Właściciel) przy kluczowej współpracy z Firmą Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Łukasińskiego 2/3, NIP: 884-24-27-743, REGON: 891410475 (dalej: Partner strategiczny).

 3. Patronat nad Platformą został objęty przez Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” z siedzibą w Uboczu nr 300, Gryfów Śląski, KRS: 0000357326, NIP: 6161544240, REGON: 021274758 (dalej: „GEST”)

 4. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Platformę do celów marketingowych, wyraża zgodę na otrzymywanie na konto poczty elektronicznej NEWSLETTERA przesyłanego przez Platformę oraz jej kontrahentów, dokonuje akceptacji Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2

Definicje

 1. Platforma edukacyjna MIGAJ.EU – portal internetowy znajdujący się pod adresem internetowym http://migaj.eu, obejmujący systemy komputerowe pozwalające organizować i wspomagać nauczanie przez Internet. Podstawowe jej zadanie polega na gromadzeniu materiałów dydaktycznych, ich organizowaniu i udostępnianiu Użytkownikom przez Internet. Platforma administrowana jest przez Olgierd Kosiba (dalej: „Administrator”).

 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba małoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego oraz inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów. Jest to osoba zarejestrowana oraz zalogowana na Platformie, która wypełniła formularz rejestracyjny, zaakceptowała regulamin. Taki uzytkownik może bez korzystać ze wszystkich działałów platformy bezpłatnie. (dalej: „Użytkownik”).

 1. Formularz dostępu – dane zawierające imię oraz adres e-mail dostarczane przez Użytkownika w procesie rejestracji w celu uzyskania dostępu do Usługi/Usługi-1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywane w formularzu oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z realizacją Usługi/Usługi-1, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu oraz Polityki pywatności.

 1. Usługa – dostęp do wszystkich treści znajdujących się na Platformie (dalej: „Usługa”).

 2. Procedura rejestracji – postępowanie według wskazówek przesłanych przez administratora w postaci wiadomości e-mail, po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dostępu, umożliwiająca dostęp do Usługi.

 3. Formularz dostępu – dane zawierające imię oraz adres e-mail dostarczane przez Użytkownika w procesie rejestracji w celu uzyskania dostępu do Usługi. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywane w formularzu oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z realizacją Usługi/Usługi-1, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu oraz Polityki pywatności.

§3

Zasady dostępu do Usługi

 1. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.

 2. Korzystanie z Usługi uprzedniego zarejestrowania się na Platformie poprzez wypełnienie formularza dostępu oraz wyrażenia zgody na:
 • przetwarzanie danych osobowych przez MIGAJ.EU w celach marketingowych,
 • otrzymywanie na konto poczty elektronicznej newslletera przesyłanego przez MIGAJ.EU w imieniu własnym lub na zlecenie jej kontrahentów, jak również potwierdzenia, że Użytkownik lub Użytkownik-1 zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityką prywatności Platformy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. W ramach Usługi ma dostęp do wszelkich treści zawartych w następujących zakładkach/podstronach:
 • Głusi
 • Daktylografia (alfabet palcowy, liczebniki, znaki specjalne)
 • Polecamy
 • FAQ (pytania i odpowiedzi)
 • O nas
 • Słownik
 • Lekcje
 • Gramatyka
 1. Wykorzystywanie materiałów z Usługi do prowadzenia szkoleń jest możliwe wyłącznie na podstawie licencji Platformy wystawionej na osobę lub firmę, po przejściu procesu rejestracji, przesłaną listem poleconym priorytetowym przy pomocy Poczty Polskiej w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe (Dz.U. 2003, nr 130 poz. 1188), podpisaną i opatrzoną numerem licencyjnym. Licencja musi zostać okazana uczestnikom szkolenia w przypadku dostępu do Usługi otwartej oraz zamkniętej.

 1. Platforma ma prawo zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
 • wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 • utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Usługi, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Platformy;
 • podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowanie prób nieuprawnionego odgadnięcia haseł;
 • narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

§4

 Usługa - zasoby

 1. W ramach usługi każdy Uztkownik otrzymuje bezpłatny dostęp do:

 • materiałów audiowizualnych prezentujących znaki języka migowego (minimum 6700 znaków),
 • materiałów audiowizualnych prezentujących lekcje języka migowego (minimum 107 lekcji),
 • materiałów audiowizualnych prezentujących gramatykę języka migowego (minimum 400 filmów),
 • materiałów rysunkowych ilustrujących znaki języka migowego (minimum 1000 rysunków),
 • materiałów do druku z autorskim programem nauczania na trzech poziomach trudności, Elementarnym, Doskonalącym, Zaawansowanym.

§5

Zasady świadczenia Usługi

 1. Usługa jest dostępna od dnia 13 lutego 2014 roku.

 2. Platforma dostępna jest na systemach operacyjnych: Windows (XP, Vista, 7, 8,), Linux, Android, IOS.

 3. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości pracy Platformy, wymagane są następujące przeglądarki z odpowiednimi uaktualnieniami oraz koniecznymi do odtwarzania filmów wtyczkami: Internet Explorer 11, Gogle Chrome 32, Firefox 27, Opera 19 (w przypadku braku wyrazistości umieszczonych zdjęć zalecamy kliknąć Ctrl+Shift+R).

 4. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia wynikające z pracy na starszych przeglądarkach.

 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik.

 6. Ze względu na niezależne od Platformy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Platforma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do niej.

 7. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub sprzecznym z przepisami obowiązującego prawa korzystaniem przez Użytkownika z Usług Platformy;.
 • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Platforma przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności problemów w funkcjonowaniu związanych z jakością Usług oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
 • przerwy w świadczeniu Usług Platformy zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych, niezależnych od Platformy.

§6

Rejestracja Użytkowników

 1. Posiadanie przez Użytkownika konta na Platformie umożliwia logowanie.

 2. Rejestracja na Platformie polegająca na założeniu Konta Użytkownika  jest możliwa po spełnieniu wymagań technicznych.

 3. Procedura rejestracji i aktywacji konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail. Konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

 4. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta Użytkownika, zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona skutecznego korzystania z pełnych Usług platformy.

§7

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik i Użytkownik-1zobowiązuje się do:
 • korzystania z Platformy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego,
 • nie używania w komentarzach treści powszechnie uznawanych za obraźliwe,
 • nie zamieszczania w komentarzach treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, politycznej, etnicznej, światopoglądowej lub zawierających szkodliwe oprogramowanie,
 • działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,
 • nie zamieszczania w komentarzach materiałów zawierających treści oraz elementów graficznych o charakterze komercyjnym, reklamowym,
 • nie spamowania w komentarzach.
 1. W przypadku odmowy usunięcia przez Użytkownika treści o których mowa w pkt 1 Administrator ma prawo usunąć je samodzielnie, zblokować lub usunąć Konto Użytkownika.

§8

Prawa Autorskie

 1. Platformie przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83 z póź.zm.), oznaczeń i znaków towarowych, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.

 2. W przypadku korzystania z Platformy na podstawie §3 pkt 4, brak licencji i wykorzystywanie dostępu do Platformy na prelekcjach, szkoleniach, kursach oraz innych formach publicznego przekazu materiałów choćby w formie samej prezentacji przez wymienione podmioty jest naruszeniem prawa autorskiego o którym mowa w pkt 1 i zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz Kodeksem Karnym podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

 3. W razie naruszenia o którym mowa w pkt 2 prosimy o zgłoszenie pod adresem e-mail: biuro@migaj.eu

§9

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Platformy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@migaj.eu

 3. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Platforma nie ponosi odpowiedzialności w szczególności karnej, cywilnej administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika i Użytkownika-1 z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny.

 3. Użytkownicy są informowani o zmianie treści Regulaminu przez wskazanie daty ostatniej zmiany w tytule Regulaminu.

 4. Korzystanie z Platformy po wprowadzeniu zmian oznacza jednoczesną akceptację tych zmian. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji zmian poprzez usunięcie konta.

 5. Do oceny praw i obowiązków niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo Polskie.

 

Projekt i realizacja