////

Kategoria PJM SJM Informacje ogólne

Polski język migowy, a system językowo - migowy

System językowo-migowy (SJM) jest zjawiskiem powstałym dość późno w stosunku do polskiego języka migowego (PJM), który stworzony został wraz z powstawaniem pierwszych szkół dla niesłyszących. Polski język migowy powstał około 200 lat temu, a system językowo-migowy objął przede wszystkim lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku, kiedy to po raz pierwszy wykroczono poza badania intuicyjne i w 1965 roku konkretnie nazwano to zjawisko językowe. Stanowi on połączenie w wypowiedzi znaków języka migowego oraz elementów narodowego języka fonicznego, a także alfabetu palcowego dopełniającego komunikat. Dodatkowym czynnikiem używanym w akcie komunikacji stają się elementy parajęzyka, czyli dźwiękowe komponenty mowy określające nasz nastrój czy stosunek do omawianych kwestii, oraz inne poziomy komunikacji niewerbalnej. Ta językowa hybryda, nazwana początkowo „polską metodą kombinowaną”, wykorzystuje wskazane elementy jednocześnie, umieszczając znaki migowe w składni oraz uszeregowaniu gramatycznym języka narodowego. Potrzeba stosowania tego typu konstrukcji związana była ze środowiskiem osób niesłyszących łączących w sobie dwie możliwości komunikacyjne. Chęć polepszenia komunikacji objęła w pierwszej kolejności właśnie dwujęzyczne osoby, korzystające z narodowego języka fonicznego przed dysfunkcją słuchu. Początkowo SJM istniał w formie użytkowej, tzn. wykorzystującej znaki migowe pozbawione polskich końcówek, co niezbędne jest przede wszystkim w codziennej komunikacji sytuacyjno-bytowej. Z czasem, zważywszy na cele edukacyjne, rozwinięty został o poziom fleksyjny, w którym wyodrębniono formy podstawowe. I tak, dla odmiennych rzeczowników formę podstawową stanowi mianownik liczby pojedynczej, dla czasowników – bezokolicznik lub trzecia osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, dla przymiotników, zaimków i liczebników porządkowych – mianownik liczby pojedynczej.
Zgodnie z zasadami słowotwórczymi związanymi z tworzeniem form pochodnych – znak migowy pełni rolę tematu, do którego dodawana jest końcówka fleksyjna za pomocą alfabetu palcowego. Trudność stosowanej metody pogłębia się wraz ze złożonością zabiegów tworzących nowe wyrazy podlegające odmianie, dlatego osoby niesłyszące posługują się w 80% komunikatu przede wszystkim konstrukcjami łączącymi elementy systemu językowo-migowego z polskim językiem migowym. Należy pamiętać, że PJM jest naturalnym językiem osób niesłyszących, wskazującym na ich kulturowość, wykraczającym poza rozumienie głuchoty jako niepełnosprawności czy ograniczenia. Wobec tego odrzuca aspekt medyczny i skupia się na podkreśleniu tożsamości. SJM interpretowany jest jako język sztuczny, powstały z potrzeby łatwiejszej komunikacji osób słyszących z niesłyszącymi, ale również z powodu umniejszania znaczenia polskiego języka migowego i jego niskiego statusu społecznego. Akceptacja naturalnego języka Głuchych, z którym osoby niesłyszące spotykają się w środowisku rodzinnym, w sytuacjach codzienności, sprzyja nie tylko poznaniu środowiska, ale także rzeczywistemu wyrażaniu siebie za pomocą własnego języka, a nie sztucznie wytworzonej możliwości komunikacyjnej. Zmiana w społecznym postrzeganiu doprowadzić może ponadto do unormowania ram prawnych związanych z polskim językiem migowym na różnych poziomach życia, np. edukacji, językoznawstwa, legislacji.
Projekt i realizacja