////

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 roku uczestnicy kursów PJM mogą się ubiegać o dofinansowanie kosztów szkolenia polskiego języka migowego (...) - Dziennik Ustaw z dnia 20 czerwca 2012 r. Dofinansowanie wynika z Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Pobierz wniosek na dofinansowanie kursów polskiego języka migowego ze strony PFRON Jeżeli potrzebujesz informacji jak prawidłowo wypełnić wniosek napisz na kursypjm@migaj.eu

Dz. U. 2012 poz. 687, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2012 r.

w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) lub tłumacza-przewodnika, zwanych dalej "wnioskiem";
2) wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", na dofinansowanie kosztów szkolenia PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika, zwane dalej "dofinansowaniem";
3) zakres oraz formę dodatkowych informacji i dokumentów składanych wraz z wnioskiem;
4) wzory wniosków.

§ 2.

1) Osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną*, zwane dalej "wnioskodawcą", składają wniosek do oddziału Funduszu właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania.
2) Wzór wniosku osoby uprawnionej o dofinansowanie jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3) Wzór wniosku członka rodziny osoby uprawnionej o dofinansowanie jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4) Wzór wniosku osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną o dofinansowanie jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5) Wniosek można składać w formie papierowej lub elektronicznej opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).
6) Wniosek można złożyć w każdym czasie. Wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego jest rozpatrywany w pierwszym miesiącu następnego roku.

§ 3.

1) W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Fundusz powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o konieczności jego uzupełnienia.
2) Braki formalne we wniosku powinny być usunięte w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o tych brakach.
3) Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 4.

1) Fundusz przekazuje wnioskodawcy informację o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
2) Wniosek rozpatrzony pozytywnie stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.
3) Umowa jest zawierana pomiędzy wnioskodawcą a Funduszem w siedzibie oddziału Funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 5. W umowie są określone w szczególności;

1) strony umowy;
2) nazwa organizatora szkolenia;
3) przedmiot dofinansowania; 
4) termin i liczba godzin szkolenia;
5) kwota dofinansowania oraz termin i tryb przekazania środków;
6) zobowiązanie wnioskodawcy do:
a) pokrycia udziału własnego w kosztach wnioskowanego szkolenia, 
b) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie organizatora szkolenia,
c) przekazania, nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, oświadczenia organizatora szkolenia zawierającego;
- adres organizatora szkolenia,
- NIP oraz numer rachunku bankowego organizatora szkolenia,
- potwierdzenie zgłoszenia udziału wnioskodawcy w szkoleniu z PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika,
- koszt szkolenia,
- potwierdzenie wpłaty udziału własnego przez wnioskodawcę;
7) szczegółowe warunki zmiany i rozwiązania umowy.

§ 6.

1. Dofinansowanie wynosi:
1) dla osoby uprawnionej - nie więcej niż 95% kosztów szkolenia;
2) dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt - nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

2. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa wnioskodawcy w szkoleniu,

§ 7.

1) Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na wnioskodawcę oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia przez wnioskodawcę.
2) Wnioskodawca przekazuje do Funduszu dokumenty, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. 
3) Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora szkolenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

*OSOBA UPRAWNIONA - osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 Nr 209 poz. 1243)

Projekt i realizacja