////

Kurs języka migowego – POZIOM ELEMENTARNY

(w odniesieniu do poziomów europejskiej biegłości językowej A1/A2)

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KURSU:

 • Poznanie podstaw problematyki środowiska osób G/głuchych i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej.
 • Poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z osobami G/głuchymi.
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi, porządkowymi i inkorporowanymi.
 • Opanowanie blisko 700 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami, zarówno polskiego języka migowego (PJM) jak też systemu językowo-migowego (SJM).
 • Podstawy gramatyki polskiego języka migowego (przestrzeń migowa, mimika, liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań).
 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.

 

ANALIZA KOMPETENCJI:

 • ROZUMIENIE – SŁUCHANIE: Uczestnik kursu potrafi zrozumieć poznane słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące jego osobiście, jego rodziny, bliskich z bezpośredniego otoczenia, oraz poznanej tematyki, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.
 • MÓWIENIE – INTERAKCJA: Uczestnik kursu potrafi brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję powiedzieć. Potrafi formułować proste pytania dotyczące najlepiej mu znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania.
 • MÓWIENIE – PRODUKCJA: Uczestnik kursu potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby wypowiedzieć się na tematy poruszane w podręczniku.

Uczestnik kursu jest zachęcony do nawiązania kontaktów z osobami G/głuchymi, posługującymi się językiem migowym w swoim lokalnym środowisku np. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby G/głuche.

 

UCZESTNICY KURSU OTRZYMUJĄ:

 • Profesjonalne 70 godzinne* szkolenie z zakresu polskiego języka migowego (PJM).
 • Podręcznik do nauki polskiego języka migowego (PJM) w wersji drukowanej obejmujący Poziom Elementarny.
 • Dostęp do największej w Polsce i Europie Platformy Edukacyjnej MIGAJ.EU na czas nieograniczony.
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte na kursie kwalifikacje, a w przypadku rezygnacji z egzaminu Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.

*W czas trwania kursu wliczone są 2h przeznaczone na egzamin końcowy.

 
PROPONOWANY TRYB KURSU:

 • Czteromiesięczny: Zajęcia raz w tygodniu po 3,5 godziny zegarowe (15 spotkań).
 • Weekendowy: Cztery weekendy (piątek od 16.00 do 20.00, sobota i niedziela od 9.30 do 16.00).
 • W oderwaniu od pracy: Dziewięć dni po 8 godzin dydaktycznych (kurs wyjazdowy).

 

KOSZT KURSU:

W przypadku trybu czteromiesięcznego koszt kursu to 900 zł przy założeniu minimum 8 osobowej grupy. Uczący się uczestnicy naszych kursów otrzymują zniżkę w wysokości 100 zł, a wolontariusze TPG dodatkowe 10%. Zniżki nie dotyczą osób, których kurs jest finansowany przez zakład pracy lub dofinansowywany ze środków PFRON.

Projekt i realizacja