////

Kurs języka migowego – POZIOM DOSKONALĄCY

(w odniesieniu do poziomów europejskiej biegłości językowej A2/B1)

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KURSU:

 • Poszerzenie wiedzy na temat problematyki środowiska osób G/głuchych i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej w sektorze opieki zdrowotnej, edukacji, polityki i religii.
 • Poszerzenie wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w kontaktach z osobami G/głuchymi.
 • Utrwalanie poznanych na Poziomie Elementarnym blisko 600 znaków.
 • Rozwinięcie dalszych praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi, porządkowymi i inkorporowanymi.
 • Opanowanie kolejnych blisko 600 znaków pojęciowych języka migowego oraz technik ich używania zgodnie z zasadami zarówno polskiego języka migowego (PJM) jak też systemu językowo-migowego (SJM).
 • Rozwinięcie znajomości gramatyki polskiego języka migowego (przestrzeń migowa, mimika, liczebniki inkorporowane, klasyfikatory, czasy, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań).
 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.


ANALIZA KOMPETENCJI:

 • ROZUMIENIE – SŁUCHANIE: Uczestnik kursu potrafi zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla niego ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące jego i jego rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia itp.). Potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach stworzonych głównie w oparciu o słownictwo zawarte w podręczniku.
 • MÓWIENIE – INTERAKCJA: Uczestnik kursu potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić w krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumie wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.
 • MÓWIENIE – PRODUKCJA: Uczestnik kursu potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę oraz wypowiedzieć się na tematy objęte programem nauczania zawartym w podręczniku.

Uczestnik kursu jest zachęcony do nawiązania kontaktów z osobami G/głuchymi, posługującymi się językiem migowym w swoim lokalnym środowisku np. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby G/głuche.


UCZESTNICY KURSU OTRZYMUJĄ:

 • Profesjonalne 70 godzinne* szkolenie z zakresu polskiego języka migowego (PJM).
 • Podręcznik do nauki polskiego języka migowego (PJM) w wersji drukowanej obejmujący Poziom Doskonalący.
 • Dostęp do największej w Polsce i Europie Platformy Edukacyjnej MIGAJ.EU na czas nieograniczony.
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte na kursie kwalifikacje, a w przypadku rezygnacji z egzaminu Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.

*W czas trwania kursu wliczone są 2h przeznaczone na egzamin końcowy.

 

PROPONOWANY TRYB KURSU:

 • Czteromiesięczny: Zajęcia raz w tygodniu po3,5 godziny zegarowe (15 spotkań).
 • Weekendowy: Cztery weekendy (piątek od 16.00 do 20.00, sobota i niedziela od 9.30 do 16.00).
 • W oderwaniu od pracy: Dziewięć dni po 8 godzin dydaktycznych (kurs wyjazdowy).

 

KOSZT KURSU:

W przypadku trybu czteromiesięcznego koszt kursu to 900 zł przy założeniu minimum 8 osobowej grupy. Uczący się uczestnicy naszych kursów otrzymują zniżkę w wysokości 100 zł, a wolontariusze TPG dodatkowe 10%. Zniżki nie dotyczą osób, których kurs jest finansowany przez zakład pracy lub dofinansowywany ze środków PFRON.

Projekt i realizacja